Introductie Service8 Control

Met Service8 Control brengen wij de kwaliteit van uw dienstverlening in kaart en geven wij adviezen over de wijze waarop deze kan worden verbeterd.Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de interne beheersing: welke maatregelen kunnen u en uw opdrachtgevers het beste afspreken om de risico’s te beheersen, worden deze maatregelen ook daadwerkelijk effectief uitgevoerd en welke verbeteringen zijn mogelijk?

Voorbeelden van instrumenten die wij hiervoor kunnen inzetten zijn:

Audits

Door het laten uitvoeren van een audit op de ITSM processen kunt u duidelijkheid krijgen over de stand van zaken rond uw dienstverlening. Aan de hand van een afgestemd normenkader beoordelen gekwalificeerde auditors documentatie, nemen zij interviews af met belangrijke medewerkers in de processen en toetsen zij de feitelijke situatie. Resultaat is een auditrapport met constateringen en aanbevelingen waarmee u concreet aan de slag kunt.

Enquêtes

Een enquête is een goed instrument om grotere groepen belanghebbenden, al dan niet anoniem, hun mening te laten geven over de kwaliteit van uw dienstverlening. Samen met u wordt een vragenlijst vastgesteld waarmee bijvoorbeeld de tevredenheid van uw klanten of medewerkers kan worden geïnventariseerd. Door enquêtes regelmatig te herhalen kunt u nagaan of de verbeteracties tot voldoende resultaat hebben geleid.

Assesments

De kwaliteit van uw dienstverlening is voor een groot deel afhankelijk van uw medewerkers. Met een persoonlijk assessment krijgen medewerkers gedetailleerd inzicht in de kennis, competenties en ervaring die zij nodig hebben om een bepaalde functie, rol of taak uit te voeren. Resultaat is een assessmentrapport voor de medewerker en verbeterplan voor u als opdrachtgever die gebruikt kunnen worden om doelgerichte afspraken te maken.

Analyse van uw governance

Door een combinatie van interviews en workshops brengen wij in kaart hoe de ICT-organisatie is ingericht, op welke wijze de aansturing plaatsvindt, in welke mate de geleverde prestaties bijdragen aan de doelen van de gehele organisatie en hoe daarover verantwoording wordt afgelegd. Vervolgens wordt gezamenlijk het ambitieniveau bepaald en eventuele verbeterpunten geïnventariseerd. De resultaten worden vastgelegd in een adviesrapport.

Download de brochure
van Service8 Control

Onze Control diensten